Contact

Praktijk voor Huidverbetering Hilversum

Utrechtseweg 5b 

1213TK Hilversum 

T: 035-7852002

App: 06-17403539

@: info@praktijkvoorhuidverbetering.nl

Online afspraak maken

behandelingen zijn op afspraak

bereikbaar ma-vr 11.00-19.00 uur / za 10.00-16.00 uur

Let op! Gesloten tussen 27 juli - 20 augustus en tussen 28 september - 8 oktober.


Voor vragen vul hieronderstaand formulier in.

Vernieuwen
Algemene voorwaarden De Praktijk voor Huidverbetering Hilversum (de PvH)
KvK: 60336919

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en transacties tussen De Praktijk voor Huidverbetering Hilversum (de PvH) en een klant.

Artikel 2: Inspanning de PvH
De huidspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de huidspecialiste vertelt. De PvH is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan van de onjuiste en/of onvolledige gegevens. De PvH zal de klant inlichten over de risico’s van behandelingen en eventuele financiële consequenties van de wijziging van de behandelingen.

Artikel 3: Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de PvH melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de PvH het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de PvH de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant doorberekenen. Indien de klant bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij de PvH aankomt, mag de huidspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant doorberekenen. De PvH moet de verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2, 3 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4: Persoonsgegevens, privacy en cookies
Het privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op het verzamelen en bewaren van gegevens via www.praktijkvoorhuidverbetering.nl, het reserveringssysteem van saas, betaalmethode Ideal (Mollie) en formulieren. De PvH streeft ernaar de privacy van zijn klanten te beschermen, zoals de naam, e-mailadres, telefoon en adres.

Wanneer u website bezoekt en het contactformulier invult of online een boeking plaatst, dan wordt er uw naam, e-mail, telefoon en adresgegevens verzameld. Wanneer u gebruik maakt van online betalingsfaciliteiten, dan wordt er daarbij uw betaalgegevens (via Mollie) opgeslagen. Zodra de PvH uw Persoonsgegevens heeft ontvangen, verwerkt in eigen registratie systeem en de overbodige gegevens worden onmiddellijk verwijdert. De PvH neemt de gegevens over wat u in het contactformulier op de website, via e-mail, het online boekingsformulier heeft ingevuld. De PvH bewaard uw gegevens in uw klantformulier die offline bewaard wordt. Deze gegevens worden met een wachtwoord beveiligd en waar de toegang alleen door de eigenaar mogelijk is. De PvH bewaart uw Persoonsgegevens zolang u de klant blijft bij de PvH. De gegevens van collega’s en andere bedrijven worden op dezelfde manier net als die van klanten bewaard en verwijderd.
Het kan zijn dat u ook nog apart voor moet tekenen als u een abonnement afsluit, een huidverbeterende behandelingen ondergaat of model wilt zijn voor trainingsdoeleinden.

De PvH zal uw Persoonsgegevens met derden delen alleen als u daar voor toestemming geeft. Denk aan de huisarts als daar overleg nodig is i.v.m. uw huidaandoeningen of als iemand voor uw een cadeaubon wil kopen.
U kunt de toestemming altijd intrekken. U hebt op elk moment het absolute recht om u af te melden voor direct marketing. U kunt dit doen door de instructies in het bericht te volgen of door contact met de PvH op te nemen via info@praktijkvoorhuidverbetering.nl. Voor SMS diensten kunt u zich via sms afmelden.

Met betrekking tot de persoonsgegevens die de PvH over u bewaart, heeft u het recht om een kopie van uw afgesloten abonnement te vragen en om het verslag van uw huidanalyse. U kunt ook de informatie die u de PvH hebt verstrekt mogelijk bekijken of wijzigen door in te loggen op uw online account op saas(boekingsprogramma). Zou u niet tevreden zijn over hoe de PvH uw persoonsgegevens gebruikt, kunt u het de PvH kenbaar maken via info@praktijkvoorhuidverbetering.nl of mondeling.
De PvH is niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die gekoppeld zijn aan de website van de PvH. Vaak worden links naar andere websites uitsluitend verstrekt als verwijzingen naar informatie over onderwerpen die nuttig kunnen zijn voor de klanten van de PvH.
Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om vanuit de PvH naar een andere website te gaan, dan is Privacybeleid van de PvH niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link op de PvH hebben, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. Lees altijd die regels en het beleid voordat u verder gaat.

De PvH maakt gebruik van fotomateriaal op facebook en eigen site. De PvH vraagt hier specifiek toestemming voor bij de foto’s van personen van wiens fotomateriaal wordt gedeeld.

Beleid inzake Cookies
De PvH maakt gebruik van standaard ontwikkelde site van jouwweb.nl. Daar worden Cookies toegepast. Dit Privacybeleid beschrijft geen privacypraktijken van derden. Wilt u meer hierover weten, dan vindt u informatie op jouwweb.nl. De PvH vergaart geen informatie via Cookies. De PvH maakt wel gebruik van Google Analytics bij het versturen van mailing via LaPosta. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten in te zien op open- en leesratio’s. Voor meer informatie privacybeleid Google lees op policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw Cookie-voorkeuren wijzigen via uw browser bij instellingen, op uw mobiele aparaat bij instellingen, bij Google Analytics door instructies te volgen op: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en Facebook door advertenties uit te schakelen in uw voorkeursinstellingen voor advertenties. Zie nl-nl.facebook.com/policies/cookies/

Artikel 5: Betaling
de PvH vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de praktijk en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of pin te voldoen. Als de betaling niet is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de huidspecialiste aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de PvH zonder ingebrekestelling in verzuim en is de klant de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan de PvH verschuldigd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
de PvH is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de PvH is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. De PvH is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de praktijk.Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van de PvH zelf.

Artikel 7: Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de huidspecialist van de PvH. De PvH moet de klacht binnen 5 werkdagen adequaat onderzoeken.Indien een klacht over de behandelingen gegrond is, zal de PvH de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.Indien een klacht over de producten gegrond is, zal de PvH het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden of omruilen, zie artikel 8.Indien de PvH en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 8: Garantie
de PvH geeft de klant twee weken garantie op de behandelingen en producten.Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.De klant op de hoogte is gebracht door de huidspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.De klant andere producten dan door de huidspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.De klant de producten niet volgens het advies van de huidspecialiste heeft gebruikt.Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9: Specialisatie
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden, worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoedt.De klant betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de huidspecialiste. De huidspecialiste zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar. De klant is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. De klant dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar. De PvH is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 10: Beschadiging en diefstal
De PvH heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De PvH meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11: Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de PvH te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de huidspecialiste het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Bij de PvH wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 12: Recht
Op elke overeenkomst tussen de PvH en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de PvH en deze zijn ook in de PvH beschikbaar.
De algemene voorwaarden zij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum.Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 13: Overeenkomt abonnement
Een abonnement afnemen kan op een schriftelijke manier d.m.v. een formulier die te downloaden is op de site of in te vullen in de praktijk. Het abonnementgeld is verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Bij niet kunnen afschrijven van de 1e incasso opdracht, wordt er 2 euro in rekening gebracht voor de administratie kosten. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een klant kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door de PvH. Het abonnement is van toepassing voor de behandelingen om de vier weken. De tijdstip van de behandelingen wordt gepland in een overleg. Het abonnement gaat voor één jaar in en is maandelijks opzegbaar na het verstreken termijn.

Artikel 14: Het aanbod webshop
De aangeboden artikelen voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen, de kosten van aflevering en de wijze van betaling. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de aankoop gedurende 7 dagen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Retourneren is mogelijk in de originele staat en verpakking. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Artikel 15: Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 7 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Bij het bestellen van een verkeerde product, zijn de retourkosten op uw eigen rekening. Bij een fabrieksschade krijgt u retourkosten van de PvH terug. Het product dient met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking geretourneerd te worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@praktijkvoorhuidverbetering.nl.

LET OP! Om hygiënische redenen kunnen cosmetica producten niet geretourneerd worden als de verzegeling of sealing is verbroken en als deze beschadigd of gebruikt zijn. De terugbetaling zal plaatsvinden op hetzelfde bankrekeningnummer dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant kenbaar maakt het anders te willen.

RETOURADRES:
Praktijk voor Huidverbetering
Utrechtseweg 5b
1213TK Hilversum(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2024 Praktijk voor Huidverbetering Hilversum | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel